Statut

STATUT

FUNDACJI WSPIERANIA EDUKACJI IM. KS. STANISŁAWA STASZICA

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Edukacji Im. ks. Stanisława Staszica, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 

Panią Alicję Czubak, zamieszkałą w Bydgoszczy 85-435, ul. Waleniowi 4/2, nr dowodu osobistego AXB 867326, PESEL 59092502323.

zwana dalej fundatorem,

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bogumiłę Drozda
w Kancelarii Notarialnej B. Drozda, B. Smolarek s.c. w Bydgoszczy 85-070,
ul. Marszałka Focha 12/4, w dniu 18 grudnia 2013 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.      Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

3.      Nazwa skrócona fundacji: „Fundacja Staszica”.

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest Nakło nad Notecią.

 

§ 4

 

1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3.      Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§ 6

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister sprawujący nadzór nad sprawami edukacji w Polsce. 

 

 

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 7

 

Celami Fundacji są:

1.      wspieranie i organizowanie inicjatyw naukowych, edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, kulturalnych, sportowych, związanych z rekreacją i wypoczynkiem,

2.      wspieranie inicjatyw naukowych, edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych i innych, realizowanych przez ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią,

3.      wspomaganie rozwoju szkolnictwa państwowego i niepaństwowego,

4.      działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani oraz upowszechniania kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia,

5.      działania na rzecz  młodzieży niepełnosprawnej,

6.      wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7.      wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

8.      promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych bezrobociem ludzi młodych,

9.      działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10.  działania na rzecz partnerskiejwspółpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz sektorem prywatnym,

11.  wspieranie utalentowanej młodzieży.

 

§ 8

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.      Wsparcie materialne w postaci uzupełniania wyposażenia IT dla ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią i innych szkół publicznych.

2.      Organizację wypoczynku dla młodzieży i pedagogów ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią i innych szkół publicznych.

3.      Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

4.      Tworzenie specjalnych funduszy stypendialnych adresowanych do młodzieży.

5.      Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

6.      Organizowanie zbiórek pieniężnych.

7.      Promocja i organizacja wolontariatu.

8.      Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

9.      Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi) w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji.

10.  Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych na działalność statutową.

11.  Pozyskiwanie środków z funduszy budżetów samorządów terytorialnych, kraju i Unii Europejskiej.

12.  Prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalnej i społecznej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie sfery pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem:

a)                  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

b)                 nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

c)                  upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;

d)                 pomocy i integracji społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans;

e)                  działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

f)                   działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;

g)                  upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;

h)                  działalności filantropijnej;

i)                    inkubacji przedsięwzięć gospodarczych;

j)                   transferu wiedzy i technologii;

k)                 kojarzenia partnerów gospodarczych;

l)                    wspomagania wdrażania innowacji;

m)                wspieranie edukacji międzykulturowej;

n)                  działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

o)                 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

p)                 ochrony i promocji zdrowia

13.  Prowadzenie statutowej działalności Fundacji może odbywać się w formie nieodpłatnej lub odpłatnej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

14.  Prowadzenie innych formy działalności zgodne z celami Fundacji, uchwalonymi przez Zarząd Fundacji.

 

§ 9

 

Przedmiotem prowadzonej działalności odpłatnej Fundacji, może być działalność prowadzona w zakresie (zgodnie z obowiązującymi przepisami PKD):

 

55.10.Z

- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

- Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z

- Pozostałe zakwaterowanie

58.11.Z

- Wydawanie książek

58.19.Z

- Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z

- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z

- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.14.Z

- Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.02.Z

- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z

- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

69.10.Z

- Działalność prawnicza

69.20.Z

- Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe

70.22.Z

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z

- Działalność agencji reklamowych

74.20.Z

- Działalność fotograficzna

74.90.Z

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.21.Z

- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

78.10.Z

- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z

- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.12.Z

- Działalność organizatorów turystyki

79.90.A

- Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B

- Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C

- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

81.30.Z

- Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z

- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z

- Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z

- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

– Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A

- Nauka języków obcych

85.59.B

- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z

- Działalność wspomagająca edukację

86.90.E

- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z

- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z

- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

- Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z

- Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z

- Działalność obiektów sportowych

93.19.Z

- Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

- Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z

- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z

- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 10

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 11

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1.      darowizn, spadków, zapisów,

2.      dotacji i subwencji oraz grantów,

3.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.      dochodów z majątku Fundacji,

5.      dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz lokat terminowych,

6.      dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

7.      dochodów z działalności odpłatnej.

 

 

§ 12

 

1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.      W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4.      Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych.

5.      Fundacja prowadzi finanse i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

§ 13

 

1.      Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl rozumienia ustawy, która wymaga rejestracji w rejestrze przedsiebiorców.

 

Władze Fundacji.

 

§ 14

 

1.      Władzami fundacji są:

a)      Rada Fundacji,

b)      Zarząd Fundacji.

2.      Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

 

Rada Fundacji.

 

§ 15

 

1.      Rada Fundacji jest organem nadzorującym i inicjatywnym Fundacji.

2.      Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.

3.      Pierwszą Radę Fundacji wybiera Fundator.

4.      Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

5.      Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, z tym, że pierwszego Przewodniczącego, na okres dwóch lat, powołuje Fundator.

6.      Fundator nie może być członkiem Rady Fundacji.

7.      Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

8.      Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

9.      Usunięcie członka Rady Fundacji może nastąpić na wniosek Zarządu przy większości głosów Rady Fundacji.

10.  Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

11.  W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

§ 16

 

1.      Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.      Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3.      Fundator nie ma prawa zwołania Rady Fundacji.

4.      W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji i Fundator bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.

5.      Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 17

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.      Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2.      Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3.      Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4.      Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5.      Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6.      Nadzór nad działalnością Fundacji.

7.      Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

8.      Zmiana statutu Fundacji.

9.      Nadawanie tytułów: Przyjaciela Fundacji i Honorowego Członka Fundacji.

§18

 

1.      Rada Fundacji może postanowić, że niektórzy albo wszyscy członkowie Zarządu będą wykonywać swoje obowiązki w ramach umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno -prawnych, określając jednocześnie zasady i wysokość wynagrodzenia.

 

§19

 

Zmiana statutu, w tym także zmiana celu Fundacji, może być dokonana w drodze jednogłośnie powziętej uchwały Rady Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 20

 

1.      Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2.      Pierwszy skład Zarządu w tym Prezesa Zarządu wskazuje Fundator na okres 5 lat. Kolejnych członków Zarządu, w tym Prezesa zarządu wybiera Rada Fundacji.

3.      Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4.      Fundator nie może zostać członkiem Zarządu.

5.      Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, na wniosek 2/3 członków Rady Fundacji lub na wniosek członka Zarządu, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady wraz z pozostałymi członkami Zarządu.

 

§ 21

 

1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)      uchwalanie regulaminów,

c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)      ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)        przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3.      Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5.      Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia tych funkcji być wynagradzani a zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

6.      Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7.      Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

8.      Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na zasadach określonych w ust. l, można przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu. 

Sposób Reprezentacji

 

§ 22

 

1.      Oświadczenie woli w imieniu fundacji składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

 

Zmiana Statutu

 

§ 23

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 24

 

1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją, właściwa jest Rada Fundacji, która na wniosek Zarządu, podejmuje decyzje zapadająca w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 26

 

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 27

 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji,  
w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 28

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią.

 

§ 29

 

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji a staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.

 

 

 

 

 

Nakło nad Notecią, dnia 07.07.2015r.                                                                            

 

 

 

Rada Fundacji  przy akceptacji Zarządu Fundacji