Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

1. wspieranie inicjatyw naukowych, edukacyjnych, oświatowych wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw realizowanych przez ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią,

2. wspomaganie rozwoju szkolnictwa państwowego i niepaństwowego,

3. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

4. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych bezrobociem ludzi młodych,

5. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

6. wspieranie utalentowanej młodzieży.